ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

USŁUGI PODSTAWOWE
– Sporządzanie map do celów projektowych,
– Tyczenie osi i/lub obrysów budynków, budowli, tras,
– Tyczenie zakresu robót ziemnych,
– Tyczenie sieci uzbrojenia terenu,
– Inwentaryzacje powykonawcze (budynków, budowli, dróg, sieci uzbrojenia terenu),
– Wstępny podział geodezyjny nieruchomości,
– Podział geodezyjny nieruchomości,
– Rozgraniczenia nieruchomości,
– Wznawianie granic nieruchomości,
– Pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
– Zakładanie lub wyznaczanie osnowy szczegółowej.

USŁUGI W PROCESIE BUDOWLANYM
– Stabilizacje, pomiary i wyrównania osnowy,
– pomiary pomieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych,
– pomiary pionowości,
– obliczanie objętości mas ziemnych,
– obsługa budowy.

USŁUGI SPECJALISTYCZNE
– Niwelacja precyzyjna,
– pomiary wychylenia pionowych elementów/budowli,
– Tyczenie i kontrola pionowości słupów żelbetowych oraz stalowych.

ARCHIGEO, ul. Karolinki 58, 44-121 Gliwice, pok. 304, III piętro